Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης

Ενεργό .

Αρ. πρωτ. 1 / 03-01-18 Παρακαλούνται οι εκτελωνιστές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Περιφέρειάς μας, όπως μας υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του νόμου 718/77 «Περί Εκτελωνιστών», πρωτότυπη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής  Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση ... 

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση από <εδώ>